Regulamin Ogłoszeń

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Sprzedajemy.pl, będącego ogólnopolską platformą handlową dla sprzedających i kupujących („Platforma”).
  2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ofert sprzedaży na Platformie („Oferty”), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
  3. Właścicielem Platformy jest Dom i Mieszkanie.com.pl.,
 1. BRAK OPŁAT I PROWIZJI
  1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
  2. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ofert.
  3. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  2. Użytkownikami Platformy mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Spółka nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
  5. Użytkownicy, którzy zamieszczają Oferty lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ofert, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
  6. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);
   3. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu;
   4. Korzystania z  Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
   5. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Spółkę.
  7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
  8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.
  9. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
  10. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
  11. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
   1. z chwilą upływu terminu publikacji Ofert, o którym mowa w rozdziale IV pkt 5 Regulaminu;
   2. z chwilą usunięcia wszystkich Ofert przez Użytkownika;
   3. z chwilą usunięcia Ofert przez Spółkę, w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
   4. z chwilą zakończenia działalności Platformy;
   5. w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.
 3. ZAMIESZCZANIE OFERT
  1. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Prezentowane na stronach Platformy Oferty i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Dodanie Oferty nie wymaga rejestracji ani logowania się.
  4. Rejestracja następuje automatycznie po dodaniu Oferty. Użytkownik otrzymuje e-mailem login i hasło do konta, które umożliwia mu zarządzanie swoją Ofertą, jej usunięcie lub dokonywanie w niej zmian.
  5. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednej Oferty dotyczącej pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów, nieruchomości lub pojazdu. Ta sama rzecz nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ofert w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.
  6. Użytkownik zobowiązuje się, że prawidłowo oznaczy swoją Ofertę, jako Ofertę osoby fizycznej nie prowadzającej działalności gospodarczej lub jako Ofertę przedsiębiorcy (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
  7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ofert zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
  8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
  9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Spółkę byłoby nielegalne.
  10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile takie Oferty są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ofert.
  11. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
   1. Ofert fikcyjnych (nieprawdziwych);
   2. Ofert bez podanej ceny;
   3. Ofert oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub danymi innego przedsiębiorcy.
  12. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na Platformie:
   1. Ofert świadczenia usług, wynajmu i dzierżawy;
   2. Ofert pracy;
   3. Ofert wymiany;
   4. Ofert bezpłatnego wydania rzeczy (darowizny);
   5. Ofert o charakterze towarzyskim;
   6. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
  13. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia oferty z serwisu po jej dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
  14. Zamieszczenie oferty sprzedaży psa lub kota dopuszczalne jest jedynie przez przedstawciela hodowli zarejestrowanej w organizacji społecznej, która w swych statutowych celach ma hodowlę rasowych psów lub kotów. Ponadto do sprzedaży dopuszczone są jedynie zwierzęta posiadajace rodowód. W celu potwierdzenia posiadanych praw w zakresie obrotu w treści oferty musi znaleźć się nazwa oraz adres stowarzyszenia/organizacji, a także nazwa miotu z którego pochodzi zwierzę. Sprzedajemy.pl zastrzega sobie prawo usunięcia oferty sprzedaży nie spełniającej w/w wymogów. Na wniosek Sprzedajemy.pl hodowca zobowiązuje się przedstawić dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku oferta zostanie uznana za niezodną z prawem i usunięta z serwisu.
  15. Spółka może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Oferty i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie.
  16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ofert, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.
  17. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Oferty.
  18. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ofert i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.
  19. Spółka zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ofert, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
 4. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ
  1. Rzeczy oferowane na sprzedaż przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą być nowe lub używane.
  2. Rzeczy oferowane do sprzedaży przez przedsiębiorców (tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) mogą być wyłącznie używane.
  3. Za przedsiębiorcę uznajemy również osoby fizyczne, których aktywność ma znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli nie jest ona zarejestrowana.
  4. Niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego zabrania się wystawiania na sprzedaż:
   1. Żywności;
   2. Napojów alkoholowych;
   3. Papierosów i wyrobów tytoniowych;
   4. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;
   5. Produktów leczniczych lub wyrobów farmakologicznych;
   6. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej;
   7. Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
   8. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu;
   9. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
   10. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko;
   11. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa;
   12. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich;
   13. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów;
   14. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.
 5. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Spółka rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
  2. Spółka rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
  3. Spółka nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
  4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
  5. Spółka w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  6. Spółka może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Adres e-mail podawany przez Użytkowników zamieszczających Ofertę jest niewidoczny dla Użytkowników Platformy.
  7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
  8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ofert w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.